Pravidlá vernostného programu - zpn.sk

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pravidlá vernostného programu

I. Všeobecné ustanovenia
1. Organizátorom a prevádzkovateľom programu je spoločnosť ZPN, s.r.o. so sídlom Hôrka nad Váhom č.1, 91632 Hôrka nad Váhom.
2. Adresa vernostného programu je:
ZPN, s.r.o., Pri skladoch 3, 94001 Nové Zámky.

II. Členstvo v programe
1. Členom programu sa môžu stať zástupcovia firiem v Slovenskej republike, ktorí spĺňajú podmienky členstva.  Zaregistrovanie každého člena programu podlieha schváleniu organizátorom.
2. Členstvo vo vernostnom programe vzniká riadnym vyplnením registračného formulára a jeho odovzdaním na prevádzke veľkoobchodného partnera programu.
3. Aktivovaním registrácie získava člen programu oprávnenie využívať výhody členstva.
4. Registráciou do programu dáva člen súhlas na použitie získaných údajov prevádzkovateľom výlučne na marketingovú komunikáciu v rámci programu.

III. Bodový systém
1. Za realizáciu nákupu u veľkoobchodného partnera získava člen programu príslušný počet bodov v závislosti od hodnoty bodov nakúpených produktov. Body je možné kumulovať počas celého obdobia trvania vernostného programu.
2. Prevádzkovateľ overí zrealizovaný nákup a na základe pravidiel pridelí body. Pridelené body zapíše na účet člena programu.

IV. Odmeňovanie
1. Ak člen programu dosiahne dostatočné množstvo bodov, vypíše objednávkový kupón na odmenu a zašle ho prevádzkovateľovi programu. Člen programu sa môže informovať o stave svojho bodového konta a riešení objednávky odmeny prostredníctvom internetovej stránky alebo infolinky programu. Odmena mu bude zaslaná bezplatne na adresu veľkooobchodného partnera, alebo kuriérskou službou, poštou na adresu člena programu.
2. Prevádzkovateľ má právo na kontrolu realizovaných nákupov.
3. Odmeny budú zasielané členom programu na základe riadne vyplneného objednávkového formulára najneskôr do 6 týždňov od dátumu schválenia objednávky organizátorom.  Za predĺženie dodacej lehoty spôsobené chybami vo vyplnení, zaslaní alebo doručovaní objednávkového formulára nenesie prevádzkovateľ programu zodpovednosť.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za omeškanie, stratu, poškodenie alebo nesprávne doručenie zásielky spôsobené prepravou. Prípadné nedostatky bude prevádzkovateľ riešiť s prepravnou spoločnosťou tak, aby oprávnené nároky klienta boli dodržané.
5. Člen programu má povinnosť skontrolovať stav odmeny pri  jej prevzatí. V prípade, že odmena, doručená kuriérskou spoločnosťou bude poškodená, zásielku nepreberie, ale spíše s pracovníkom kuriérskej služby škodový protokol. Člen programu zabezpečí prevzatie odmeny osobou, ktorá je schopná posúdiť stav zásielky a má právo vypísať škodový protokol.  Zaslanie náhradného výrobku rieši prevádzkovateľ v prospech člena.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo náhrady odmeny, ktorá nie je k dispozícii v danom období. Prevádzkovateľ je oprávnený dodať zákazníkovi odmenu porovnateľnej kvality a druhu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo niektorý typ odmeny stiahnuť trvalo alebo dočasne z ponuky katalógu alebo ponuku priebežne meniť.
7. Vybavenie reklamácií sa riadi Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. V prípade reklamácie je potrebné reklamovateľnú odmenu doručiť na vlastné náklady na adresu prevádzkovateľa. Ďalší postup reklamácie prebehne v súlade s platnými právnymi predpismi.

V. Ostatné dojednania
1. Pri porušení podmienok členstva môže byť člen programu organizátorom vylúčený z programu.
2. Každý člen programu je povinný ihneď informovať organizátora programu o zmene svojich registračných údajov.
3. Členstvo a nárok na odmeny v programe zaniká a stáva sa neplatným ak člen programu zneužil mechanizmus a výhody programu alebo iným spôsobom porušil pravidlá programu alebo tretím osobám umožnil zneužitie mechanizmu alebo porušenie pravidiel.
4. Za zneužitie mechanizmu a výhod programu sa považuje predovšetkým:
a) konanie, ktorým by došlo k neoprávnenému pripísaniu bodov na účet člena
b) konanie, ktorým by došlo k neoprávnenému zaregistrovaniu
c) konanie, ktorým by došlo k neoprávnenému čerpaniu odmien
5. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch o priznaní či nepriznaní bodov za realizované nákupy, ako aj rozhodnúť, či boli splnené pravidlá programu.
6. Nie je možné žiadať výmenu odmien získaných na základe účasti v programe za peňažnú hotovosť, ani previesť členstvo v programe, ani body takto získané previesť na tretiu osobu.
7. Organizátor je oprávnený rozhodnúť o zrušení vernostného programu alebo zmene jeho pravidiel. Organizátor takéto zmeny ohlási písomnou formou. V prípade zrušenia programu organizátor informuje členov o tejto skutočnosti tri mesiace pred ukončením programu, tak aby si členovia programu mohli uplatniť svoje nároky v súvislosti s čerpaním odmien.
8. Člen programu svojím podpisom potvrdzuje súhlas s uvedenými podmienkami členstva v programe.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky